فرودگاه قدیم شیراز

فرودگاه قدیم شیراز در سال 1308 شمسی ساخته شد

فرودگاه قدیم شیراز
این فرودگاه وسعت کافی نداشت

شهرام ذاکری فرد/ تصویر متعلق به فرودگاه بین‌المللی شهر شیراز است که بعدها به نام فرودگاه قدیم شهرت یافت. فرودگاه قدیم شیراز در نزدیکی صحرای آقاباباخان در جنوب شهر شیراز نزدیک جاده بوشهر قرار داشت و در سال 1308 شمسی ساخته شد. چون این فرودگاه وسعت کافی نداشت و توسعه آن نیز مقدور نبود، در 1340 فرودگاه وسیعی در دو فرسنگی جنوب شرقی شیراز در نزدیکی قریه جعفرآباد ساخته شد.