گل تساوی فولاد

گل اول فولادخوزستان به فجرسپاسی توسط پریرا در دقیقه 76 را ببینید

فجرسپاسی 1 - فولادخوزستان 1