ببینید؛ آیا خدمه کشتی سانچی هنوز زنده‌اند؟

امروز سالگرد حادثه نفتکش سانچی است