خبر نیوز & KhabarNews & : افتتاحیه https://khabarnews.com/rss/category/opening خبر نیوز & KhabarNews & : افتتاحیه fa © کپی‌رایت 2021 طراحی و پشتیبانی توسط مدیر بخش IT خبر نیوز & رامین حق جو سروستانی زمان احتمالی کاهش قیمت خودروهای داخلی https://khabarnews.com/زمان-احتمالی-کاهش-قیمت-خودروهای-داخلی https://khabarnews.com/زمان-احتمالی-کاهش-قیمت-خودروهای-داخلی Fri, 13 May 2022 13:00:02 +0430 ادمین 2 قول وزیر رفاه به کسانی که یارانه نگرفتند https://khabarnews.com/قول-وزیر-رفاه-به-کسانی-که-یارانه-نگرفتند https://khabarnews.com/قول-وزیر-رفاه-به-کسانی-که-یارانه-نگرفتند Fri, 13 May 2022 12:05:58 +0430 ادمین 2