عید سعید فطر

04خرداد
عکس:متفاوت ترین نماز عید فطر این سالها

عکس:متفاوت ترین نماز عید فطر این سالها

نماز عید سعید فطر باشکوه ترین نماز جماعت به شمار می رود که مومنین روزه دار پس از یک ماه روزه داری با عظمت خاصی آن را برگزار می کنند

04خرداد
فطرانه با دعا

فطرانه با دعا

«عید بیاید رود، عید تو ماند ابد / کز فلک بی‌مدد، چون برهیدی بگو / در شکرستان جان، غرقه شدم ای شکر /زین شکرستان اگر، هیچ چشیدی بگو»

03خرداد
مهربانا! فطرانه ات را ارزانیم دار

مهربانا! فطرانه ات را ارزانیم دار

«عید بیاید رود، عید تو ماند ابد / کز فلک بی‌مدد، چون برهیدی بگو / در شکرستان جان، غرقه شدم ای شکر /زین شکرستان اگر، هیچ چشیدی بگو»