رشید مظاهری

06آبان
دعوای بی برنده تراکتور و مظاهری

دعوای بی برنده تراکتور و مظاهری

دیروز باشگاه تراکتور با انتشار بیانیه ای به رشید مظاهری انگ تبانی زد و مدعی شد که پرونده این دروازه بان را در نهادهای بین المللی پیگیری خواهد کرد.