سلامتی

سن، حالات روحی و خواب بر حافظه کاری ما تاثیر می گذارند

سن، حالات روحی و خواب بر حافظه کاری ما تاثیر می گذارند

تحقیقات جدید نشان می دهد که حافظه کاری تحت تاثیر سه عامل سن، خلق و خو و کیفیت خواب قرار می گیرد. حافظه کاری مربوط به تصمیماتی است که در طول روز می گیریم. 

حافظه کاری، حافظه کوتاه مدتی است که فرد برای انجام کارهای روزمره مانند رهبری کردن، ارزیابی شرایط، استفاده از زبان و تصمیم گیری از آن استفاده می کند. 

با افزایش سن این توانایی ها در افراد کاهش پیدا می کند. اما به جز خواب عوامل دیگری نیز در این مورد نقش دارند. خلق و خوی افسرده و خواب کم کیفیت نیز می تواند در کوتاه مدت و بلند مدت موثر باشد.

محققان در مطالعه ای میزان تاثیر این 3 عامل را بر کمیت و کیفیت حافظه کاری افراد بررسی کردند. همچنین آنها تحقیق کردند که آیا هر کدام از این عوامل به طور مجزا بر عملکرد مغز تاثیر می گذارد یا بر یکدیگر اثر می گذارند. 

یافته های آنها نشان داد که هر سه عامل با یکدیگر در ارتباط هستند. مثلا سالمندان حالات روحی منفی بیشتری نسبت به جوانان دارند. همچنین کیفیت پایین خواب نیز به افسردگی مرتبط است. 

هر دو تحقیق نشان دادند که سن افراد با کیفیت حافظه کاری آنها رابطه معکوس دارد. به این معنا که با افزایش سن، عملکرد حافظه کاری کاهش می یابد. 

همچنین، محققان دریافتند که افسردگی و خواب کم کیفیت، عملکرد حافظه کاری را کاهش می دهد. یعنی، هرچه کمتر بخوابیم و حالات روحی منفی را تجربه کنیم، توانایی حفظ خاطرات کوتاه مدت خود را به مرور زمان از دست خواهیم داد. 

ارسال دیدگاه