سیاسی

برنی سندرز، برنده رقابت مقدماتی دموکرات ها

ارسال دیدگاه