سیاسی

روحانی: قفل کردن درها هنر نیست، باز کردن آنها هنر است!

ارسال دیدگاه